ELECTRONICA EN MODELBOUW CLUB ROZENBURG (E.M.C.R.)

Verantwoordelijkheden en taken bestuursleden E.M.C.R. (Versie 2015-06)

.

.

Voorzitter en algemene leiding E.M.C.R.: Tom De Weerdt

Algemeen:

Coördineert de bestuurstaken, van zowel Dagelijks- als Algemeen Bestuur. Veiligheid, ARBO en milieu:

Is eerst verantwoordelijke. Formuleert- en houdt toezicht op naleving van veiligheid- ARBO- en milieuvoorschriften en maatregelen (waaronder vliegvaardigheid en vliegtuigkeuringen).

Nieuwe leden:

Houdt toezicht op voorlichting, introductie en opvang van aspirant- en nieuwe leden

Interne communicatie:

Zelf of via |Secretaris distribueert clubberichten en nieuws e.d. aan de leden via e-mail.

Maakt en distribueert de periodieke club Nieuwsbrief

Externe communicatie:

Vertegenwoordigt E.M.C.R. jegens derden. Waaronder; promotie, sponsoring, reclame/borden, badges/stickers, advertenties, media, overheden etc..

Daaraan verbonden schriftelijke communicatie kan hij, naar wens, delegeren naar Secretaris of aan een betrokken ander bestuurslid.

Evenementen:

  • coördineert en voert uit in samenwerking met de andere bestuursleden.
  • Beheert de financiële aspecten (met Penningmeester): budget en resultaat.

Examens:

Coördineert het correct afnemen (door hen daartoe aangesteld) van vliegvaardigheidexamens en daarbij behorend toekennen van brevetten.

Kantinefunctie:

Verzorgt, of delegeert en ziet toe op, de kantinefunctie welke, in principe, bestaat uit de aanschaf van artikelen en onderhoudsmiddelen nodig voor de (gratis) verstrekking van koffie aan de leden.

Secretaris: Peter Kruijt

Algemeen:

Werkt nauw samen met Penningmeester in Dagelijks Bestuur.

Agendeert en notuleert Algemene Bestuursvergaderingen (ABV) en Algemene Leden Vergaderingen (ALV).

Voert de clubcorrespondentie, intern zowel als extern.

Is aanspreekpunt voor clubcommunicatie van en naar de KNVvL

Distribueert ingekomen en verzonden stukken (bepaalt noodzakelijke distributie).

Verzorgt (en waar nodig: verstuurt) clubdrukwerk.

Beheert clubverzekeringen, Kamer van Koophandel lidmaatschap, club Statuten en Reglementen.

Beheert het clubarchief, digitaal zowel als papier.

Ledenadministratie:

Beheert en voert de algemene clubledenadministratie (niet PCLeden).

Voedt en muteert E.M.C.R. clubledenadministratie in Mijn KNVvL.

Coördineert met Penningmeester betreffende consistentie van clubledenadministratie in Mijn KNVvL t.o.v PCLeden bij Penningmeester, met speciale aandacht voor invoeren van nieuwe leden, opzeggingen en ledenstatus totaal.

Interne communicatie:

Met Voorzitter en Penningmeester zekert kwaliteit van alle door hen opgestelde en/of door derden aangeleverde teksten van, maar niet beperkt tot, club- correspondentie, verslaglegging, voorschriften, reglementen, mededelingen etc..

  • Coordineert met Voorzitter eventuele bestuursmededelingen, en via hem aangeleverde kopij, voor de Nieuwsbrief.
  • Levert, beoordeelt/redigeert (ook door derden aangeleverde) mededelingen voor website en mailinglijst(en).
  • Voedt Webmaster met informatie en mutaties voor de clubwebsite.

Penningmeester: Peter Smits

Algemeen:

Werkt nauw samen met Secretaris in Dagelijks Bestuur.

Financieel:

Voert het financieel beheer van de club.

Verricht financiële administratie, waaronder betalingen en ontvangsten, contributieadministratie, budgettering en rapportering (prognoses, realisaties).

Ledenadministratie:

Beheert PCLedenbestand, de eigenlijke/basis ledenadministratie van de club. Meldt nieuwe leden aan bij Voorzitter, Secretaris, Coördinator Veiligheid & Instructie en Webmaster.

Coördineert met Secretaris betreffende consistentie van ledenadministratie in PCLeden t.o.v. ledenadministratie in Mijn KNVvL. met speciale aandacht voor invoeren van nieuwe leden, opzeggingen en ledenstatus totaal.

Interne communicatie:

Met Voorzitter en Secretaris zekert kwaliteit van alle door hen opgestelde en/of door derden aangeleverde teksten van, maar niet beperkt tot, club- correspondentie en verslaglegging, voorschriften, reglementen, mededelingen etc..

Coördinator Veiligheid & Instructie: Ger Kovacs

Algemeen:

Kan, naast zijn specifieke taken, door Voorzitter, in overleg, verzocht worden een zich op zeker moment voordoende taak te verrichten.

Beheert de E.H.B.O./verbanddoos. Controleert periodiek de inhoud en vult aan waar nodig.

Veiligheid:

Ziet toe op de naleving van geldende club en KNVvL (veiligheid) reglementen, voorschriften en instructies. Rapporteert afwijkingen en niet naleven aan Bestuur.

Stelt, wijzigingen/aanvullingen op bestaande regels, waar nodig/wenselijk, voor aan Bestuur.

Instructie/nieuwe leden:

Stuurt clubinstructeurs aan en coördineert hun activiteiten.

Ontvangt nieuwe leden voor instructie van basis regels en, waar nodig, wijst Instructeur toe voor vlieglessen.

Stimuleert leden nog niet in het bezit van een brevet, dit zo spoedig mogelijk te halen.

Materiaalbeheer & Onderhoud: Mart Kling

Algemeen:

Kan, naast zijn specifieke taken, door Voorzitter, in overleg, verzocht worden een zich op zeker moment voordoende taak te verrichten.

Materiaalbeheer en onderhoud:

Naar behoefte en waar nodig periodiek; voert uit en/of laat uitvoeren het onderhoud van club “kapitaalgoederen”, zoals gebouwen, veld, brandblussers (incl. periodieke keuringen) etc.

Delegeert, in overleg met Voorzitter, onderhoudswerkzaamheden aan bestuursleden en/of leden, waar nodig.

Voert uit en/of laat uitvoeren aanpassing en/ of vernieuwing van/aan club “kapitaalgoederen” als goedgekeurd door Bestuur.

ARBO- en Milieuwetgeving:

Is door Voorzitter gedelegeerde voor bijhouden van ARBO- en Milieumappen naar laatste stand van eisen.

Website, vliegtuigkeuring en brevetten : Alexander Blokland

Website:

Beheert, en onderhoudt de club website en brengt aanpassingen/uitbreidingen aan als goedgekeurd door Bestuur.

Plaatst clubblad, mededelingen en informatie op de website, als goedgekeurd door Dagelijks Bestuur.

Distribueert reacties, correspondentie etc. die via de website binnenkomen, aan Dagelijks Bestuur.

Legt voorgenomen plaatsing van mededelingen op de website door leden, voor aan Dagelijks Bestuur ter goedkeuring.

Vliegtuigkeuring:

Ziet toe op correcte uitvoering van vliegtuigkeuringen door hen daarvoor aangesteld.

Brevetten en administratie:

Beheert de brevetten- en instructeurs/examinators licentieadministratie en coördineert hiervoor met de KNVvL en monitort verwerking daarvan in Mijn KNVvL ledenadministratie.

Houdt lijst van brevetten, instructeurs en examinatoren bij en deponeert periodiek een actuele kopie in het clubhuis.

Algemeen:

Kan, naast zijn specifieke taken, door Voorzitter, in overleg, verzocht worden een zich op zeker moment voordoende taak te verrichten.

Techniek: Ruud Jansen (als niet bestuurslid)

Is technisch- en onderhoud aanspreekpunt voor tractor met maaidek en aggregaten.


                                 (c) 2015 E.M.C.R Elektronica en ModelbouwClub Rozenburg all rights reserved.